Publications

Export 493 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Crecs.pdf is   [Clear All Filters]
2016
Feng, Wei, Nina Khanna, David Fridley, Jing Ke, Ke Huang, and Nan Zhou. "Impact Analysis of Developing Net Zero Energy Buildings in China." 2016 ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in BUildings 2016.
Feng, Wei, Chris Marnay, Nan Zhou, Yan Ding, and Zhaoxia Wang. "Influence of Occupancy-oriented Interior Cooling Load on Building Cooling Load." Applied Thermal Engineering 96 (2016) 411-420. LBNL-1004068.
Price, Lynn K, Nan Zhou, David Fridley, Stephanie Ohshita, Nina Khanna, Hongyou Lu, Lixuan Hong, Gang He, John Romankiewicz, and Hu Min. Low-Carbon City Policy Databook. 2016. LBNL-1006326.
Guo, Qiang, Yong Wu, Yan Ding, Wei Feng, and Neng Zhu. "Measures to enforce mandatory civil building energy efficiency codes in China." Journal of Cleaner Production 119 (2016) 152 - 166.
Jin, Ming, Wei Feng, Ping Liu, Chris Marnay, and Costas Spanos. "MOD-DR: Microgrid optimal dispatch with demand response." Applied Energy 187 (2016). LBNL-1006770.
Shrestha, Som, Diana Hun, Lisa Ng, Andre Desjarlais, Steven Emmerich, and Laverne Dalgleish. Online Airtightness Savings Calculator for Commercial Buildings in the US, Canada and China. 2016.
Franconi, Ellen M, Michael Bendewald, Jon Creyts, Carolyn Szum, and Nan Zhou. "Opportunities for Realizing Drastic Reductions in Building Sector Carbon Emissions through U.S.-China Collaboration." 2016 ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings 2016.
Zhou, Nan, Nina Khanna, Wei Feng, Ellen M Franconi, Jon Creyts, Lijing Gu, and Jianguo Zhang. "Policy Roadmap to 50% Energy Reduction in Chinese Buildings by 2050." 2016 ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings. Pacific Grove, CA, 2016.
Khanna, Nina, Nan Zhou, David Fridley, and Michael A McNeil. Prospective Evaluation of the Energy and CO2 Emissions Impact of China’s 2010 – 2013 Efficiency Standards for Products. 2016. LBNL-1005921.
Khanna, Nina, Nan Zhou, David Fridley, and Jing Ke. "Quantifying the potential impacts of China's power-sector policies on coal input and CO2 emissions through 2050: A bottom-up perspective." Utilities Policy 41 (2016) 128-138.
Lin, Jiang, and Andrew Satchwell. "Toward future's clean power system: lessons from the past." 2016.
Liu, Ping, Wei Feng, Chris Marnay, Spencer M Dutton, Ming Jin, Lingwei Zheng, and Nan Zhou. "Towards the Optimal Development of Low-Carbon Community Energy Systems." 2016 ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings 2016.
Liu, Xu, Bo Shen, Lynn K Price, Hongyou Lu, and Ali Hasanbeigi. What China can learn from international policy experiences to improve industrial energy efficiency and reduce CO2 emissions?. 2016. LBNL-1006470.
Marnay, Chris, Liping Liu, JianCheng Yu, Dong Zhang, Josh Mauzy, Brendan Shaffer, XuZhu Dong, Will Agate, Silvia Vitiello, GuoQi Ren, Cheng Yao, Xial Hong, XuDong Wang, Jia Song, TianHao Wang, Lei Wu, Jing Zhao, Nihan Karali, Gang He, Kevin Clampitt, Robert J Yinger, Han Zhu, Li Zhao, Scott Samuelsen, David Smith, Jayant Kumar, Fengshun Jiao, Dazhong Zou, Jinsong Zhang, Ming Xiao, Sheng Tang, Zhikeng Li, Xiaozhen Li, Tyler Shiqiao Yan, Limingming Zhu, and Xu Liu. White Paper on Benefit Analysis of Smart Grid Projects. 2016.
2015
Lee, Eleanor S, Xiufeng Pang, Andrew McNeil, Sabine Hoffmann, Anothai Thanachareonkit, Zhengrong Li, and Yong Ding. "Assessment of the Potential to Achieve Very Low Energy Use in Public Buildings in China with Advanced Window and Shading Systems." Buildings 5.2 (2015) 668-699. LBNL-187100.
Feng, Wei, Nan Zhou, Stephane de la Rue du Can, Michael Bendewald, and Ellen M Franconi. "Building Energy Codes in China: Recommendations for Development and Enforcement." 2015 Annual Urban Sustainability Conference. Beijing, China: The Paulson Institute, 2015. LBNL-1005669.
Lu, Hongyou. Capturing the Invisible Resource: Analysis of Waste Heat Potential in Chinese Industry and Policy Options for Waste Heat to Power Generation. 2015. LBNL-179618.
Liu, Xiaobing, Mini Malhotra, Piljae Im, and Bahman Habibzadeh. "Case Studies for GSHP Demonstration Projects in the US." IEA Heat Pump Centre Newsletter 2015: 29-33.
Hou, Jing, Yisheng Liu, Yong Wu, Wei Feng, and Nan Zhou. "Comparative Study of Commercial Building Energy-Efficiency Retrofit Policies in Four Pilot Cities in China." European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE) Summer Study on Energy Efficiency, June 1-6, 2015. 2015.
Wang, Shaojie, Xiaobing Liu, and Steve Gates. "Comparative Study of Control Strategies for Hybrid GSHP System in the Cooling Dominated Climate." Energy and Buildings 89 (2015) 222 - 230.
Liu, Xiaobing, Shilei Lu, Patrick Hughes, and Zhe Cai. "A Comparative Study on the Status of GSHP Applications in the United States and China." Renewable and Sustainable Energy Reviews 48 (2015) 558 - 570.
Cao, Meichun, Pablo J Rosado, Zhaohui Lin, Ronnen M Levinson, and Dev Millstein. "Cool Roofs in Guangzhou, China: Outdoor Air Temperature Reductions during Heat Waves and Typical Summer Conditions." Environmental Science & Technology 49.24 (2015) 14672 - 14679.
Shen, Bo, Lynn K Price, Hongyou Lu, Xu Liu, Katherine Tsen, Wei Xiangyang, Zhang Yunpeng, Guan Jian, Hou Rui, Zhang Junfeng, Zhuo Yuqun, Xia Shumao, Han Yafeng, and Liu Manzhi. Curbing Air Pollution and Greenhouse Gas Emissions from Industrial Boilers in China. 2015. LBNL-1003860.
Zhou, Xin, Da Yan, Tianzhen Hong, and Xiaoxin Ren. "Data Analysis and Stochastic Modeling of Lighting Energy Use in Large Office Buildings in China." Energy and Buildings 86 (2015) 275-287. LBNL-180389.
Ren, Xiaoxin, Da Yan, and Tianzhen Hong. "Data Mining of Space Heating System Performance in Affordable Housing." Building and Environment 89 (2015) 1-13. LBNL-180239.

Pages