Publications

Export 32 results:
Author Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Author is Xu Liu  [Clear All Filters]
Report
Marnay, Chris, Liping Liu, JianCheng Yu, Dong Zhang, Josh Mauzy, Brendan Shaffer, XuZhu Dong, Will Agate, Silvia Vitiello, GuoQi Ren, Cheng Yao, Xial Hong, XuDong Wang, Jia Song, TianHao Wang, Lei Wu, Jing Zhao, Nihan Karali, Gang He, Kevin Clampitt, Robert J Yinger, Han Zhu, Li Zhao, Scott Samuelsen, David Smith, Jayant Kumar, Fengshun Jiao, Dazhong Zou, Jinsong Zhang, Ming Xiao, Sheng Tang, Zhikeng Li, Xiaozhen Li, Tyler Shiqiao Yan, Limingming Zhu, and Xu Liu. White Paper on Benefit Analysis of Smart Grid Projects. 2016.
Liu, Xu, Bo Shen, Lynn K Price, Hongyou Lu, and Ali Hasanbeigi. What China can learn from international policy experiences to improve industrial energy efficiency and reduce CO2 emissions?. 2016. LBNL-1006470.
Zhang, Jingjing, Nan Zhou, Nina Khanna, David Fridley, Sooyeon Yi, Shan Jiang, and Xu Liu. Water-Energy Nexus in China A study on a national scale. 2018.
Ohshita, Stephanie, Lynn K Price, Nan Zhou, Nina Khanna, David Fridley, and Xu Liu. The Role of Chinese Cities in Greenhouse Gas Emissions Reduction. 2015. LBNL-1001680.
Ohshita, Stephanie, Lynn K Price, Nan Zhou, Nina Khanna, David Fridley, and Xu Liu. The Role of Chinese Cities in Greenhouse Gas Emission Reduction. Stockholm Environment Institute and Bloomberg Philanthropies, 2015.
Liu, Xu, Chris Marnay, Wei Feng, Nan Zhou, and Nihan Karali. A Review of the American Recovery and Reinvestment Act Smart Grid Projects and Their Implications for China. 2017. LBNL-1007122.
He, Gang, Jiang Lin, Froylan Sifuentes, Xu Liu, Nikit Abhyankar, and Amol A Phadke. Rapid cost decrease of renewable energy and storage offers an opportunity to accelerate the decarbonization of China’s power system. 2020. LBNL-2001357.
Feng, Wei, Nan Zhou, Wenjun Wang, Nina Khanna, Xu Liu, and Jing Hou. Pathways for Accelerating Maximum Electrification of Direct Fuel Use in China’s Building Sector. 2021.
Liu, Xu, Jing Ge, Wei Feng, and Nan Zhou. An Overview of the U.S. Better Buildings Initiative as a Model for Other Countries. 2017. LBNL-2001091.
Shen, Bo, Lynn K Price, Xu Liu, Lu Meng, Wenjing Shi, Meredydd Evans, Volha Roshchanka, and Sha Yu. Expanding Energy Performance Contracting in China: Policy Solutions and Market Mechanisms. 2015. LBNL-1003854.
Lin, Jiang, Xu Liu, and Fredrich Kahrl. Excess Capacity in China's Power Systems: A Regional Analysis. 2016. LBNL-1006638.
Lin, Jiang, Nikit Abhyankar, Gang He, Xu Liu, and Shengfei Yin. Enhancing grid flexibility under scenarios of a renewable-dominant power system in China. 2021.
Abhyankar, Nikit, Jiang Lin, Xu Liu, and Froylan Sifuentes. Economic and environmental benefits of market-based power-system reform in China: provincial versus regional grid optimization. 2019. LBNL-2001352.
Shen, Bo, Lynn K Price, Hongyou Lu, Xu Liu, Katherine Tsen, Wei Xiangyang, Zhang Yunpeng, Guan Jian, Hou Rui, Zhang Junfeng, Zhuo Yuqun, Xia Shumao, Han Yafeng, and Liu Manzhi. Curbing Air Pollution and Greenhouse Gas Emissions from Industrial Boilers in China. 2015. LBNL-1003860.
Journal Article
Kahrl, Fredrich, Jiang Lin, Xu Liu, and Junfeng Hu. "Sunsetting coal power in China." iScience 24.9 (2021) 102939.
Zhou, Nan, Lynn K Price, Dai Yande, Jon Creyts, Nina Khanna, David Fridley, Hongyou Lu, Wei Feng, Xu Liu, Ali Hasanbeigi, Zhiyu Tian, Hongwei Yang, Quan Bai, Yuezhong Zhu, Huawen Xiong, Jianguo Zhang, Kate Chrisman, Josh Agenbroad, Yi Ke, Robert McIntosh, David Mullaney, Clay Stranger, Eric Wanless, Daniel Wetzel, Cyril Yee, and Ellen Franconi. "A roadmap for China to peak carbon dioxide emissions and achieve a 20% share of non-fossil fuels in primary energy by 2030." Applied Energy 239 (2019) 793 - 819.
Feng, Wei, Ming Jin, Xu Liu, Yi Bao, Chris Marnay, Cheng Yao, and JianCheng Yu. "A review of microgrid development in the United States – A decade of progress on policies, demonstrations, controls, and software tools." Applied Energy 228 (2018) 1656 - 1668.
Feng, Wei, Ming Jin, Xu Liu, Yi Bao, Chris Marnay, Cheng Yao, and JianCheng Yu. "A review of microgrid development in the United States – A decade of progress on policies, demonstrations, controls, and software tools." Applied Energy 228 (2018) 1656 - 1668.
Feng, Wei, Ming Jin, Xu Liu, Yi Bao, Chris Marnay, Cheng Yao, and JianCheng Yu. "A Review of Microgrid Development in the United States – a Decade of Progress on Policies, Demonstrations, Controls, and Software Tools." Applied Energy 228 (2018) 1656 - 1668.
Liu, Xu, Bo Shen, Lynn Price, Ali Hasanbeigi, Hongyou Lu, Cong Yu, and Guanyun Fu. "A review of international practices for energy efficiency and carbon emissions reduction and lessons learned for China." WIRES Energy and Environment (2019).
Lin, Jiang, Xu Liu, and Gang He. "Regional electricity demand and economic transition in China." Utilities Policy 64 (2020) 101047.
Lin, Jiang, Fredrich Kahrl, and Xu Liu. "A regional analysis of excess capacity in China’s power systems." Resources, Conservation and Recycling 129 (2018).
He, Gang, Jiang Lin, Froylan Sifuentes, Xu Liu, Nikit Abhyankar, and Amol A Phadke. "Rapid cost decrease of renewables and storage accelerates the decarbonization of China’s power system." Nature Communications 11.1 (2020).
Zhou, Nan, Jingjing Zhang, Nina Khanna, David Fridley, Shan Jiang, and Xu Liu. "Intertwined Impacts of Water, Energy Development, and Carbon Emissions in China." Applied Energy 238 (2019) 78 - 91.
Khanna, Nina, Xu Liu, and Nan Zhou. "International review of ecodesign programs for products and lessons learned for China." China Economic Journal (2020) 1 - 31.

Pages