Publications

Export 5 results:
[ Author(Asc)] Title Type Year
Filters: Author is Chris Marnay  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
Marnay, Chris, Nan Zhou, Min Qin, and John Romankiewicz. Lessons Learned from Microgrid Demonstrations Worldwide. Lawrence Berkeley National Laboratory, 2012. LBNL-5825E.
Marnay, Chris, Nan Zhou, Min Qu, and John Romankiewicz. International Microgrid Assessment: Governance, INcentives, and Experience (IMAGINE). Lawrence Berkeley National Laboratory, 2012.
Marnay, Chris, Spyros Chatzivasileiadis, Chad Abbey, Geza Joos, Pio Lombardi, and Pierluigi Mancarella. "Microgrid Evolution Roadmap Engineering, Economics, and Experience." 2015 International Symposium on Smart Electric Distribution Systems and Technologies (EDST15) 2015: 6 opages. LBNL-1003748.
Marnay, Chris, Liping Liu, JianCheng Yu, Dong Zhang, Josh Mauzy, Brendan Shaffer, XuZhu Dong, Will Agate, Silvia Vitiello, GuoQi Ren, Cheng Yao, Xial Hong, XuDong Wang, Jia Song, TianHao Wang, Lei Wu, Jing Zhao, Nihan Karali, Gang He, Kevin Clampitt, Robert J Yinger, Han Zhu, Li Zhao, Scott Samuelsen, David Smith, Jayant Kumar, Fengshun Jiao, Dazhong Zou, Jinsong Zhang, Ming Xiao, Sheng Tang, Zhikeng Li, Xiaozhen Li, Tyler Shiqiao Yan, Limingming Zhu, and Xu Liu. White Paper on Benefit Analysis of Smart Grid Projects. 2016.
Marnay, Chris, Nicholas DeForest, and Judy Lai. A Green Prison: The Santa Rita Jail Campus Microgrid. 2012. LBNL-5345E.