Publications

Export 490 results:
Author [ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
Yun, Jiang, and Lynn K Price. "Voluntary Energy Efficiency Agreements in China: History, Impact, and Future." ECEEE Summer Study on Energy Efficiency 2011.
W
Zhang, Qi, Xiaoyu Zhao, Hongyou Lu, Tuanjie Ni, and Yu Li. "Waste Energy Recovery and Energy Efficiency Improvement in China’s Iron and Steel Industry." Applied Energy 191 (2017) 502 - 520.
Zhang, Jingjing, Nan Zhou, Nina Khanna, David Fridley, Sooyeon Yi, Shan Jiang, and Xu Liu. Water-Energy Nexus in China A study on a national scale. 2018.
Shen, Bo, Chun Chun Ni, Girish Ghatikar, and Lynn K Price. "What China Can Learn from International Experiences in Developing a Demand Response Program." ECEEE Summer Study on Energy Efficiency in Industry 2012.
Liu, Xu, Bo Shen, Lynn K Price, Hongyou Lu, and Ali Hasanbeigi. What China can learn from international policy experiences to improve industrial energy efficiency and reduce CO2 emissions?. 2016. LBNL-1006470.
Sinton, Jonathan E, and David Fridley. What Goes Up: Recent Trends in China’s Energy Consumption. Lawrence Berkeley National Laboratory, 2000. LBL-44283.
Marnay, Chris, Liping Liu, JianCheng Yu, Dong Zhang, Josh Mauzy, Brendan Shaffer, XuZhu Dong, Will Agate, Silvia Vitiello, GuoQi Ren, Cheng Yao, Xial Hong, XuDong Wang, Jia Song, TianHao Wang, Lei Wu, Jing Zhao, Nihan Karali, Gang He, Kevin Clampitt, Robert J Yinger, Han Zhu, Li Zhao, Scott Samuelsen, David Smith, Jayant Kumar, Fengshun Jiao, Dazhong Zou, Jinsong Zhang, Ming Xiao, Sheng Tang, Zhikeng Li, Xiaozhen Li, Tyler Shiqiao Yan, Limingming Zhu, and Xu Liu. White Paper on Benefit Analysis of Smart Grid Projects. 2016.
Zhou, Nan, John Romankiewicz, and David Fridley. White Paper on Energy Efficiency Status of Energy-Using Products in China (2012). Lawrence Berkeley National Laboratory, 2012.
Zhou, Nan, John Romankiewicz, and David Fridley. White Paper on Energy Efficiency Status of Energy-Using Products in China (2011). Lawrence Berkeley National Laboratory, 2012.
Shen, Bo, Lynn K Price, Manzhi Liu, Lu Meng, Pei Miao, and Fan Dai. White Paper: Unleashing Energy Efficiency Retrofits Through Energy Performance Contracts in China and the United States. 2015. LBNL-190662.
Hasanbeigi, Ali, Zeyi Jiang, and Lynn K Price. "Why the Energy Use of Chinese Steel Industry May Peak As Early As 2015?." 2014 ECEEE Summer Study on Energy Efficiency in Industry 2014.
Fridley, David, Jonathan E Sinton, and Joanna I Lewis. Working out the Kinks: Understanding the Fall and Rise of Energy Use in China. Lawrence Berkeley National Laboratory, 2003. LBNL-52271.
Worrell, Ernst, Lynn K Price, Maarten Neelis, Christina Galitsky, and Nan Zhou. World Best Practice Energy Intensity Values for Selected Industrial Sectors. Lawrence Berkeley National Laboratory, 2008. LBNL-62806.
Y
He, Gang, Nan Zhou, Lixuan Hong, David Fridley, and Yong Zhou. "Is Your City Really Sustainable? A Tale of Jinan City Using Quantitative Low- Carbon Eco-city Tools." 2014 ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Building 2014: 119-130.
Galitsky, Christina, Lynn K Price, Nan Zhou, Zhou Fuqiu, Xiong Huawen, Zeng Xuemin, and Wang Lan. 水泥工业能效对标和节能分析工具-BESTCement使用指南. Lawerence Berkeley National Laboratory; Energy Research Institute, 2008.

Pages