Publications

Export 297 results:
Author Title [ Type(Asc)] Year
Filters: First Letter Of Last Name is Z  [Clear All Filters]
Software
Zhou, Nan, and Lixuan Hong. "Urban RAM User Guide (in Chinese)." 2012.
Ke, Jing, and Nan Zhou. "GREAT Tool User Manual (in Chinese)." 2012.
Report
Galitsky, Christina, Lynn K Price, Nan Zhou, Zhou Fuqiu, Xiong Huawen, Zeng Xuemin, and Wang Lan. 水泥工业能效对标和节能分析工具-BESTCement使用指南. Lawerence Berkeley National Laboratory; Energy Research Institute, 2008.
Worrell, Ernst, Lynn K Price, Maarten Neelis, Christina Galitsky, and Nan Zhou. World Best Practice Energy Intensity Values for Selected Industrial Sectors. Lawrence Berkeley National Laboratory, 2008. LBNL-62806.
Zhou, Nan, John Romankiewicz, and David Fridley. White Paper on Energy Efficiency Status of Energy-Using Products in China (2012). Lawrence Berkeley National Laboratory, 2012.
Zhou, Nan, John Romankiewicz, and David Fridley. White Paper on Energy Efficiency Status of Energy-Using Products in China (2011). Lawrence Berkeley National Laboratory, 2012.
Marnay, Chris, Liping Liu, JianCheng Yu, Dong Zhang, Josh Mauzy, Brendan Shaffer, XuZhu Dong, Will Agate, Silvia Vitiello, GuoQi Ren, Cheng Yao, Xial Hong, XuDong Wang, Jia Song, TianHao Wang, Lei Wu, Jing Zhao, Nihan Karali, Gang He, Kevin Clampitt, Robert J Yinger, Han Zhu, Li Zhao, Scott Samuelsen, David Smith, Jayant Kumar, Fengshun Jiao, Dazhong Zou, Jinsong Zhang, Ming Xiao, Sheng Tang, Zhikeng Li, Xiaozhen Li, Tyler Shiqiao Yan, Limingming Zhu, and Xu Liu. White Paper on Benefit Analysis of Smart Grid Projects. 2016.
Marnay, Chris, Liping Liu, JianCheng Yu, Dong Zhang, Josh Mauzy, Brendan Shaffer, XuZhu Dong, Will Agate, Silvia Vitiello, GuoQi Ren, Cheng Yao, Xial Hong, XuDong Wang, Jia Song, TianHao Wang, Lei Wu, Jing Zhao, Nihan Karali, Gang He, Kevin Clampitt, Robert J Yinger, Han Zhu, Li Zhao, Scott Samuelsen, David Smith, Jayant Kumar, Fengshun Jiao, Dazhong Zou, Jinsong Zhang, Ming Xiao, Sheng Tang, Zhikeng Li, Xiaozhen Li, Tyler Shiqiao Yan, Limingming Zhu, and Xu Liu. White Paper on Benefit Analysis of Smart Grid Projects. 2016.
Marnay, Chris, Liping Liu, JianCheng Yu, Dong Zhang, Josh Mauzy, Brendan Shaffer, XuZhu Dong, Will Agate, Silvia Vitiello, GuoQi Ren, Cheng Yao, Xial Hong, XuDong Wang, Jia Song, TianHao Wang, Lei Wu, Jing Zhao, Nihan Karali, Gang He, Kevin Clampitt, Robert J Yinger, Han Zhu, Li Zhao, Scott Samuelsen, David Smith, Jayant Kumar, Fengshun Jiao, Dazhong Zou, Jinsong Zhang, Ming Xiao, Sheng Tang, Zhikeng Li, Xiaozhen Li, Tyler Shiqiao Yan, Limingming Zhu, and Xu Liu. White Paper on Benefit Analysis of Smart Grid Projects. 2016.
Marnay, Chris, Liping Liu, JianCheng Yu, Dong Zhang, Josh Mauzy, Brendan Shaffer, XuZhu Dong, Will Agate, Silvia Vitiello, GuoQi Ren, Cheng Yao, Xial Hong, XuDong Wang, Jia Song, TianHao Wang, Lei Wu, Jing Zhao, Nihan Karali, Gang He, Kevin Clampitt, Robert J Yinger, Han Zhu, Li Zhao, Scott Samuelsen, David Smith, Jayant Kumar, Fengshun Jiao, Dazhong Zou, Jinsong Zhang, Ming Xiao, Sheng Tang, Zhikeng Li, Xiaozhen Li, Tyler Shiqiao Yan, Limingming Zhu, and Xu Liu. White Paper on Benefit Analysis of Smart Grid Projects. 2016.
Marnay, Chris, Liping Liu, JianCheng Yu, Dong Zhang, Josh Mauzy, Brendan Shaffer, XuZhu Dong, Will Agate, Silvia Vitiello, GuoQi Ren, Cheng Yao, Xial Hong, XuDong Wang, Jia Song, TianHao Wang, Lei Wu, Jing Zhao, Nihan Karali, Gang He, Kevin Clampitt, Robert J Yinger, Han Zhu, Li Zhao, Scott Samuelsen, David Smith, Jayant Kumar, Fengshun Jiao, Dazhong Zou, Jinsong Zhang, Ming Xiao, Sheng Tang, Zhikeng Li, Xiaozhen Li, Tyler Shiqiao Yan, Limingming Zhu, and Xu Liu. White Paper on Benefit Analysis of Smart Grid Projects. 2016.
Marnay, Chris, Liping Liu, JianCheng Yu, Dong Zhang, Josh Mauzy, Brendan Shaffer, XuZhu Dong, Will Agate, Silvia Vitiello, GuoQi Ren, Cheng Yao, Xial Hong, XuDong Wang, Jia Song, TianHao Wang, Lei Wu, Jing Zhao, Nihan Karali, Gang He, Kevin Clampitt, Robert J Yinger, Han Zhu, Li Zhao, Scott Samuelsen, David Smith, Jayant Kumar, Fengshun Jiao, Dazhong Zou, Jinsong Zhang, Ming Xiao, Sheng Tang, Zhikeng Li, Xiaozhen Li, Tyler Shiqiao Yan, Limingming Zhu, and Xu Liu. White Paper on Benefit Analysis of Smart Grid Projects. 2016.
Marnay, Chris, Liping Liu, JianCheng Yu, Dong Zhang, Josh Mauzy, Brendan Shaffer, XuZhu Dong, Will Agate, Silvia Vitiello, GuoQi Ren, Cheng Yao, Xial Hong, XuDong Wang, Jia Song, TianHao Wang, Lei Wu, Jing Zhao, Nihan Karali, Gang He, Kevin Clampitt, Robert J Yinger, Han Zhu, Li Zhao, Scott Samuelsen, David Smith, Jayant Kumar, Fengshun Jiao, Dazhong Zou, Jinsong Zhang, Ming Xiao, Sheng Tang, Zhikeng Li, Xiaozhen Li, Tyler Shiqiao Yan, Limingming Zhu, and Xu Liu. White Paper on Benefit Analysis of Smart Grid Projects. 2016.
Zhang, Jingjing, Nan Zhou, Nina Khanna, David Fridley, Sooyeon Yi, Shan Jiang, and Xu Liu. Water-Energy Nexus in China A study on a national scale. 2018.
Zhang, Jingjing, Nan Zhou, Nina Khanna, David Fridley, Sooyeon Yi, Shan Jiang, and Xu Liu. Water-Energy Nexus in China A study on a national scale. 2018.
Karali, Nihan, Chris Marnay, Tyler Shiqiao Yan, Gang He, Robert J Yinger, Josh Mauzey, Kevin Clampitt, and Han Zhu. Towards uniform benefit-cost analysis for smart grid projects: an example using the Smart Grid Computational Tool. 2015. LBNL-1003908.
Ohshita, Stephanie, Lynn K Price, and Tian Zhiyu. Target Allocation Methodology for China’s Provinces: Energy Intensity in the 12th Five-Year Plan. Lawrence Berkeley National Laboratory, 2011.
Lin, Jiang, Nan Zhou, Mark D Levine, and David Fridley. Taking out One Billion Tons of CO2: The Magic of China’s 11th Five Year Plan?. Lawrence Berkeley National Laboratory, 2007. LBNL-757E.
Zhou, Nan, Nina Zheng, Cecilia Fino-Chen, David Fridley, and Cao Ning. Status of the Local Enforcement of Energy Efficiency Standards and Labeling Program in China. Trans. Khanna, Nina. Lawrence Berkeley National LaboratoryChina National Institute of Standardization, 2011. LBNL-5289E.
Zhou, Nan, Nina Zheng, Cecilia Fino-Chen, David Fridley, and Cao Ning. Status of the Local Enforcement of Energy Efficiency Standards and Labeling Program in China. Trans. Khanna, Nina. Lawrence Berkeley National LaboratoryChina National Institute of Standardization, 2011. LBNL-5289E.
Zhou, Nan. Status of China’s Energy Efficiency Standards and Labels for Appliances and International Collaboration. Lawrence Berkeley National Laboratory, 2008. LBNL-251E.
Ohshita, Stephanie, Lynn K Price, Nan Zhou, Nina Khanna, David Fridley, and Xu Liu. The Role of Chinese Cities in Greenhouse Gas Emissions Reduction. 2015. LBNL-1001680.
Ohshita, Stephanie, Lynn K Price, Nan Zhou, Nina Khanna, David Fridley, and Xu Liu. The Role of Chinese Cities in Greenhouse Gas Emission Reduction. Stockholm Environment Institute and Bloomberg Philanthropies, 2015.
Liu, Xu, Chris Marnay, Wei Feng, Nan Zhou, and Nihan Karali. A Review of the American Recovery and Reinvestment Act Smart Grid Projects and Their Implications for China. 2017. LBNL-1007122.
Zhou, Nan, Gang He, John Romankiewicz, David Fridley, and Cecilia Fino-Chen. A Review of Commercially Available Technologies for Developing Low-Carbon Eco-cities. 2015. LBNL-179304.

Pages