Publications

Export 6 results:
Author Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Author is Nihan Karali  [Clear All Filters]
Report
Marnay, Chris, Liping Liu, JianCheng Yu, Dong Zhang, Josh Mauzy, Brendan Shaffer, XuZhu Dong, Will Agate, Silvia Vitiello, GuoQi Ren, Cheng Yao, Xial Hong, XuDong Wang, Jia Song, TianHao Wang, Lei Wu, Jing Zhao, Nihan Karali, Gang He, Kevin Clampitt, Robert J Yinger, Han Zhu, Li Zhao, Scott Samuelsen, David Smith, Jayant Kumar, Fengshun Jiao, Dazhong Zou, Jinsong Zhang, Ming Xiao, Sheng Tang, Zhikeng Li, Xiaozhen Li, Tyler Shiqiao Yan, Limingming Zhu, and Xu Liu. White Paper on Benefit Analysis of Smart Grid Projects. 2016.
Karali, Nihan, Chris Marnay, Tyler Shiqiao Yan, Gang He, Robert J Yinger, Josh Mauzey, Kevin Clampitt, and Han Zhu. Towards uniform benefit-cost analysis for smart grid projects: an example using the Smart Grid Computational Tool. 2015. LBNL-1003908.
Liu, Xu, Chris Marnay, Wei Feng, Nan Zhou, and Nihan Karali. A Review of the American Recovery and Reinvestment Act Smart Grid Projects and Their Implications for China. 2017. LBNL-1007122.
Hernandez, Carolina, Virginie E Letschert, Ali Hasanbeigi, Nihan Karali, Marcelo Padilla, and Mariana Pavon. Estudio Preparatorio para la Implementación en Chile de Estándares Mínimos de Eficiencia Energética en Motores Industriales. Berkeley: LBNL, 2015. LBNL-187346.
Nachtrieb, Robert, David Fridley, Wei Feng, Nihan Karali, Nina Khanna, Nan Zhou, Jimmy Tran, and Carolyn Szum. CERC-BEE Impact Model. 2016.
Conference Paper
Khanna, Nina, David Fridley, Nan Zhou, Nihan Karali, Jingjing Zhang, and Wei Feng. "China’s Trajectories beyond Efficiency: CO2 Implications of Maximizing Electrification and Renewable Resources through 2050." ECEEE Summer Study 2017. Presqu'ile Giens, Hyeres France, 2017. Presqu'ile Giens, Hyeres France, 2017.