Publications

Export 2 results:
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is Liping Wang  [Clear All Filters]
2013
Hong, Tianzhen, Hung-Wen Lin, Wen-Kuei Chang, Liping Wang, William JN Turner, Da Yan, Dandan Zhu, Xin Zhou, Chuang Wang, Chen Peng, and Xiaoxin Ren. Building Performance Simulation. 2013. LBNL-6418E.
Wang, Liping, and Tianzhen Hong. "Modeling and Simulation of HVAC Faulty Operations and Performance Degradation due to Maintenance Issues." ASim 2012 - 1st Asia conference of International Building Performance Simulation Association. 2013. LBNL-6129E.