Publications

Export 8 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: First Letter Of Last Name is V  [Clear All Filters]
Report
Romankiewicz, John, Nina Khanna, Edward L Vine, and Nan Zhou. Data Availability in Appliance Standards and Labeling Program Development and Evaluation. Berkeley: Lawrence Berkeley National Laboratory, 2013. LBNL-6282E.
Zhou, Nan, John Romankiewicz, Edward L Vine, Nina Khanna, and David Fridley. International Review of Frameworks for Impact Evaluation of Appliance Standards, Labeling, and Incentives. Berkeley: Lawrence Berkeley National Laboratory, 2012. LBNL-6003E.
Price, Lynn K, Nan Zhou, Hongyou Lu, Emiel van Sambeek, Ping Yowargana, Liu Shuang, and Jiang Kejun. Policy Options for Encouraging Energy Efficiency Best Practices in Shandong Province’s Cement Industry. Lawrence Berkeley National Laboratory; Azure International; Energy Research Insitute, 2012.
Marnay, Chris, Liping Liu, JianCheng Yu, Dong Zhang, Josh Mauzy, Brendan Shaffer, XuZhu Dong, Will Agate, Silvia Vitiello, GuoQi Ren, Cheng Yao, Xial Hong, XuDong Wang, Jia Song, TianHao Wang, Lei Wu, Jing Zhao, Nihan Karali, Gang He, Kevin Clampitt, Robert J Yinger, Han Zhu, Li Zhao, Scott Samuelsen, David Smith, Jayant Kumar, Fengshun Jiao, Dazhong Zou, Jinsong Zhang, Ming Xiao, Sheng Tang, Zhikeng Li, Xiaozhen Li, Tyler Shiqiao Yan, Limingming Zhu, and Xu Liu. White Paper on Benefit Analysis of Smart Grid Projects. 2016.